Buffo's biggest fan , Moriah, models her Buffo shirt in Daytona Beach